Piotr Kielin

47 tekstów – auto­rem jest Piotr Kielin.

Po­tyka­my się o małe rzeczy. To przez nie upadamy... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 stycznia 2015, 07:26

W jed­nej łzie szczęścia mieści się cały sens is­tnienia... Spływając po po­liczku tworzy naj­piękniej­szą li­nię życia... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 grudnia 2012, 18:51

W pus­tej stud­ni próżno szu­kać głębi... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2012, 07:56

Codzien­nie sięgam gwiazd, by moc­no stąpać po ziemi… 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 kwietnia 2012, 09:02

Kiedyś każdy ro­mans był zdradą, dziś każda zdra­da jest romansem... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 marca 2012, 19:47

Od­ro­bina zaz­drości w związku po­win­na być niczym szczyp­ta so­li do zu­py, która pop­ra­wia smak. Jed­nak jej nadmiar... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 marca 2012, 21:27

Ja­ki miałby Bóg choć je­den powód, by nie ob­ja­wiać się swoim dzieciom? Czy tak postępu­je oj­ciec ze swoimi dziećmi? Tak, jeżeli go nie ma... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 lutego 2012, 21:26

Życie - nieus­tanne żeg­lo­wanie na mar­twej fa­li w ocze­kiwa­niu na sprzy­jający wiatr... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 lutego 2012, 20:47

Zat­rzy­małem czas, zwinąłem go w kulkę i włożyłem do kie­sze­ni. I idę da­lej roz­myślając o tym, co już się nie zdarzy a zdarzyć powinno... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 października 2011, 09:19

Sa­me marze­nia nie prze­kują biedy w dobrobyt... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 19 sierpnia 2011, 20:42

Piotr Kielin

Vi veri universum vivus vici

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Piotr Kielin

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

26 stycznia 2015, 10:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Potykamy się o małe [...]

26 stycznia 2015, 07:26Piotr Kielin do­dał no­wy tek­st Potykamy się o małe [...]